۱۳۹۶/۱۰/۱۱ - ۱۱:۴۹
و ذكر این نكته لازم است كه حدیث «ثقلین» متواتر بین جمیع مسلمین است و............