۱۳۹۶/۰۷/۱۶ - ۱۲:۱۰
شوری به جز شهادت در سر نداشتیفرصت برای نعش برادر نداشتیمی خواستی كه سجده كنی در حریم دوستمی خواستی كه سجده... ولی سر نداشتیبال فرشته عروج تو بوده استدر آن كویر تب زده یاور نداشتیگفتند دشمنان به صلیبت كشیده اندگفتند رو زواقعه خنجر نداشتیباید كه حرف می زدی از عاشقی ولیولی جز بر فراز نیزه كه منبر نداشتیگنجشك ها یكی یكی از تو جدا شدنددیگر رقیه و علی اصغر نداشتیسعید توكلی