1396/07/16 - 12:14
سابقه تاریخی جنگ در ایران (200 سال گذشته) این جنگ گنج است (فرمانده کل قوا)     1-      در جنگ نخست ایران و روسیه (1186-1176 ه. ش ) ، عهد نامه ذلت…