1391/11/08 - 08:29
حسين يزدان پناه        جانباز 50 درصد   تاريخ و محل جانبازي :   23/4/63 کوشک   اينجانب حدود سه سال در جبهه هاي حق عليه باطل توفيق حضور…
1391/11/08 - 08:29
عليرضا ياري        جانباز 30 درصد   تاريخ و محل جانبازي :   10/6/65 قله 2519 حاجي عمران   شهريور 65 بود که رزمندگان براي عمليات روزشماري مي…
1391/11/08 - 08:28
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق    ثبت است برجريده عالم دوام ما   در آن زماني که ما به منطقه اعزام شديم ، نيروهارا به سه قسمت تقسيم کردند…
1391/11/08 - 08:27
باقر ياري     جانباز 45 درصد                                                                                      تاريخ  و محل  جانبازي: 15 / 5…
1391/11/08 - 08:27
علي ناظري جانباز 30 درصد اعصاب و روان   تاريخ و محل جانبازي :   11/4/65   مهران   در عمليات والفجر 3 قرار شده بود که منطقه اي به نام کله…
1391/11/08 - 08:26
جواد ميرزايي        جانباز 25 درصد   تاريخ و محل جانبازي :   11/ 5/62 جنوب       23/11/64 غرب     خداوند در قران مثال حق و باطل را اينگونه…
1391/11/08 - 08:26
  خداداد مرادي رمضاني   جانباز 55 درصد   تاريخ و محل جانبازي :    6/2/79  سنگان خواف با اشرار   سال 73 وارد دانشگاه افسري شدم و پس از…
1391/11/08 - 08:24
     محمد رضا قوي بامداد  جانباز 40 درصد   تاريخ و محل جانبازي : 20/3/65    اينجانب به مدت 7 مرتبه به جبهه اعزام شدم . آخرين بار به عنوان…
1391/11/08 - 08:24
محمد رضا فيض آبادی آزاده  جانباز 35 درصد   تاریخ و محل جانبازی: 4 / 3 / 61  ؛   تنگه چزابه   ما در دوران اسارت مانند همه مردم ایران که در…
1391/11/08 - 08:23
علي فيروز نصيرايي     جانباز 70 درصد   تاريخ  و محل جانبازي    3/12/60  تنگه چزابه    درسال 1360 در فردوس درهنرستان مشغول تحصيل بودم .…
1391/11/08 - 08:23
  محمد حسن عيدی  جانباز 35 درصد   تاریخ و محل جانبازی: 22 / 12 / 63  ؛    جاده خندق   آن خاطرات روشن من هرچند…
1391/11/08 - 08:22
محمد عقيقي              جانباز 25 درصد تاريخ و محل جانبازي :   25/12/ 61   فکه   26/8/65 جزيره مجنون   يک هفته از آغاز عمليات والفجر 3 گذشته…
1391/11/08 - 08:21
محمد تقي شريف زاده    جانباز 5 درصد   تاريخ ومحل جانبازي : 30/2/65   مهران   نگذاريد پيشکسوتان شهادت و خون در پيچ و خم زندگي روزمره خود به…
1391/09/26 - 15:52
سال 63 بود.براي اعزام به جبهه آماده شده بوديم . از فردوس هرطور بود به مشهد رفتم .در مشهد داخل استاديوم تختي بوديم . نيروهارا يک دفعه به جلو، يک…