دیدار همرزمان و دوستان شهید حاج داود کریمی با خانواده آن شهید + تصاویر

          شهید داود کریمی به روایت یکی از پاسداران نسل اول سپاه سردار شهید حاج داود کریمی در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و یدر۸ سالگی پدرخودراازدست داد.به همین دلیل مجبور شد تحصیل رارها نموده تا بتواند خرج خانواده خود را تامین کند لذا ابتدا با فعالیت در کارگاه قالب سازی وسپس در تراشکاری مشغول و با استعداد خوبی که داشت بسرعت ترقی نموده واستادکار این دو حرفه گردید،باتوجه به اینکه وی در محله مذهبی و خانواده مذهبی با فرهنگ اسلامی رشد نموکرده بود .روح جستجوگرآن بزرگوار درروزگار سیاه ستم شاهی که شرایطی تباه سازرابرای جوانان کشورفراهم نموده بودنداز طریق شهیدمهدی عراقی که از مبارزین شریف بازار