دوشنبه 11 مرداد 1400 | 08:23
هرجا به غرب اعتماد کردید شکست خوردید

بسیج پیشکسوتان