مهمترین کار و وظیفه پیشکسوتان گسترش روح وتفکر انقلابی ودفاع از نظام وانقلاب اسلامی است

اختصاصی / مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت سپاه بیت المقدس کردستان :
مهمترین کار و وظیفه پیشکسوتان گسترش روح وتفکر انقلابی ودفاع از نظام وانقلاب اسلامی است

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" متن مصاحبه با برادر بسیجی امیر بیگی مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان  جهاد وشهادت سپاه بیت المقدس کردستان به شرح ذیل می باشد:

_ خودتان را معرفی بفرمائیددر حال حاضر چه فعالیتی دارید؟

سلام علیکم جمیعاورحمه الله . بسم الله الرحمن الرحیم . خدای سبحان را شاکر وسپا سگزاریم که افتخار انتساب به القاب مقدس بسیجی وسپاهی را به همه ما عنایت فرمود . همه مارا شایسته خدمت ودفاع در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داد. وتوان وتوفیق خدمت در تنها ماندگار ترین یاد گار حضرت امام (ره) یعنی بسیج مستضعفین وشجره طیبه انقلاب اسلامی را به همه ما عایت فرمود.اینجانب امیر بیگی در حال حاضر افتخار داعیه خدمت  بعنوان خادم در مجموعه سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت ویا بعبارتی یادگاران همیشه ماندگار سپاه بیت المقدس استان کردستان را عهده دار میباشم وبه شکرانه این نعمت بزرگ سپاس خدای تبارک وتعالی را بجای می آورم.

_ فعالیت شما وپیشکسوتان در استان ونواحی در چه حد است .و چه اقدامات مهم و چشمگیری انجام شده است؟

بمنظور تحقق فرمان مبارک  مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) بشماه 92765 مورخ 15/12/1389مبنی بر تحت پوشش قراردادن ،جذب وسازماندهی بازنشستگان داوطلب  مجمو عه نیروهای مسلح توسط سازمان بسیج پیشکسوتان جاد وشهادت سپاه وبسیج و از طرفی ضرورت واهمیت این موضوع وماموریت بسیار مهم وضرورت تحقق  وعینیت بخشیدن به مطالبات، خواسته ها ومنویات رهبر معظم وفرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (حفظه الله)همزمان با دیگر استانهای کشور عزیزمان ایران اسلامی سازمان بسیج پیشکسوتان در  مجموعه تمامی 10 شهرستان تابعه این استان راه اندازی وتجهیز گردیده  والحمدالله با حضور نیروهای توانمند وبا انگیزه ودر جهت توسعه فعالیتهای کمی وکیفی سپاه وبسیج  کما کان وبصورت علی الدوام مشغول خدمت وانجام وظیفه می باشند.

ظرفیتها وتوانمندی پیشکسوتان را تاچه حد شناسایی کرده اید؟

 الحمدالله با توجه به شناخت خاص وعمیقی که حقیر ناشی از خدمت در مجمو عه نیروی انسانی ستاد مرکزی سپاه بیت المقدس کردستان وشهرستانهای تابعه استان داشته ودارم افرادی را که درطرح گردش نیروی انسانی وبصورت سالیانه به افتخار بازنشستگی نایل می آیند متناسب با  ظرفیت ،توانمندی  وقابلیت های خاصی که دارند شناسایی وسازماندهی ودر قالب برنامه های نخبگان ود رسازمان جلسات شورای قشر، شورای مجامع ، کمیته های تخصصی مجامع ، حلقه های  مشاوره دفاعی ، امنیتی ، هیئت های قرآنی  بصورت خانه گرد ومحله محور در جهت تشکیل جامعه اسلامی، حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین بسیج وبعنوان سرگروه ومربی خود سازمان بسیج پیشکسوتان وسایر اقشار مختلف بسیج بکار گیری  وسازماندهی کرده ایم.

بنظر شما ظرفیتهای مغفول بازنشستگان کدامند؟

 بنظر حقیر عدم استفاده  فرماندهان ومسئولین فعلی وسازمان سپاه وبسیج  از دانش،تخصص و تجربه گرانسنگ وذی قیمت پیشکسوتان میباشد که هرکدام از این عزیزان دارای گنجینه و کوله باری از تخصص  وتجریه در زمینه ای مختلف  دفاعی ، امنیتی ومدیریت وفرماندهی و... در طول 30سال خدمت مقدس در مجموعه نیرو های مسلح میباشند.

برنامه پیشنهادی  وابتکاری شما برای ارتقاء سطح کیفیت وجذب وسازماندهی پیشکسوتان چیست؟

 همانطوریکه استحضار داریدیکی از برنامه های محوری واولویت دار در ماموریت های ابلاغی سال به سازمان بسیج پیشکسوتان جذب میباشدکه تحقق این امر با توجه به ماهیت کار بر اساس طرح گردش نیروی انسانی (بازنشستگی) کارکنان صورت می پذیرد.پیشنهاد میگردد همانند ابتدای طرح گردش نیروی  انسانی (بازنشستگی ) در سپاه کارکنان ابتدا به ساکن والزاما در کانونهای بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت شهرستانهای محل سکونت تشکیل پرونده بسیجی داده وبا آوردن  وارائه گواهی از رده های مقاومت بسیج سیکل اداری وسپس سیر مراحل تسویه حساب آنان پیگیری ودنبال گردد.که انجام این امر قطعا در زمینه جذب افرادبی تاثیر نیست وبسیار کارساز هم خواهد بود.

بنظر شما دراین برهه از زمان مهمترین کار ووظیفه پیشکسوتان چیست؟

 بنظر حقیر مهمترین کار و وظیفه پیشکسوتان گسترش روح وتفکر انقلابی ودفاع از نظام وانقلاب اسلامی وتلاش مداوم ومضاعف در جهت توسعه فعالیتهای کمی وکیفی سپاه وبسیج، تعمیق وتوسعه ارتباط  ونقش آفرینی وارتقاءاثر بخشی آنان در اجتماع  است .

در پایان اگر صحبت خاصی دارید بیان فرمائید؟

  بر خود لازم وواجب میدانم از باب من لم یشکر الناس لم یشکراللهاز زحمات بی شائبه وتلاشهای وافر ، معطوف به هدف واثربخش  مدیریت وسایر  متولیان  امر در ماهنامه  فرهنگی اجتماعی وسیاسی  سازمان بسیج پیشکسوتان نهایت تقدیر وتشکر را دارم.