جلسه بسیج پبشکسوتان استان بوشهر با فرماندار شهرستان تنگستان

جلسه بسیج پبشکسوتان استان بوشهر با فرماندار شهرستان تنگستان برای مراسم نکوداشت رزمندگان برگزار شد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جلسه بسیج پبشکسوتان استان بوشهر با فرماندار شهرستان تنگستان برای مراسم نکوداشت رزمندگان برگزار شد.

 

 

مراسم نکوداشت