این مطلب ۳۵ بار خوانده شده

بيانات در سالروز ميلاد نبى‌اكرم(ص)

آن دوران كودكى‌اش است، آن دوران جوانى‌اش است، قبل از بعثت. امانت او به جورىاست كه همه‌ى قريش و همه‌ى عربى كه او را ميشناختند، به او لقب «امين» دادند

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

تبريك عرض ميكنيم ميلاد مسعود حضرت نبى اكرم (صلّىاللَّه عليه و اله و سلّم) و حضرت امام صادق (عليه الصّلاة و السّلام) را به همه‌ىحضار محترم، برادران و خواهران عزيز؛ بخصوص به ميهمانان محترم و عزيزى كه ازكشورهاى ديگر در اين جلسه حضور دارند و شركت كردند. و همچنين تبريك عرض ميكنيم اينپديده‌ى فرخنده‌ى تاريخى عظيم را به همه‌ى امت اسلامى و همه‌ى بشريت و بخصوص به ملتعزيز و حاضر در صحنه‌ى كشور ايران.

 امسال بحمداللَّه اين دو حادثه‌ى بزرگ- يعنى اين ميلاد مسعود كه مايه‌ى خير و مفتاح حركت عظيم تاريخى اسلام است، و حادثه‌ىپيروزى انقلاب اسلامى كه يكى از آثار و ثمرات اين حركت عظيم اسلامى در تاريخ است- تقارن پيدا كرده است. ملت ايران دو عيد را امروز جشن ميگيرند؛ هم عيد ولادت را و همعيد تولد انقلاب اسلامى را، كه تولد انقلاب اسلامى در واقع يك ولادت جديدى بود براىاسلام؛ در آن روزى كه دنياى مادى و قدرتهاى سلطه‌گر مادى با تلاشهاى ده‌ها سالهتصور ميكردند كه بساط دين و معنويت را و بخصوص اسلام را از عرصه‌ى زندگى انسانهاجمع كردند، در يك چنين شرائطى اين صداى عظيم، اين غريو بزرگ و ماندگار تاريخى دراين كشور به وجود آمد، بلند شد؛ هم دشمنان را دهشت‌زده كرد، دشمنان اسلام را،دشمنان استقلال ملتها را، دشمنان بشريت را؛ هم دوستان هوشمند و انسانهاى آگاه وبابصيرت را در همه‌ى دنيا اميدوار كرد. آن روزى كه انقلاب اسلامى در ايران پديدآمد، هيچ كس در اين دنياى بزرگ گمان نميكرد كه پرچم اسلام بتواند اينجور، آن هم دريك چنين منطقه‌اى، در يك چنين كشورى كه به طور دربست در اختيار سلطه‌گران بود، بهاهتزاز در بيايد و اين حركت اسلامى بماند، رشد پيدا كند، در مقابل دشمنى‌ها بتواندمقاومت كند؛ هيچ كس در اطراف دنيا فكر نميكرد.

 دشمنان نظام جمهورى اسلامىبه خودشان وعده ميدادند كه در ظرف يك ماه، دو ماه، يك سال حداكثر، نظام جمهورىاسلامى را از پا خواهند انداخت و همه‌ى تلاش را براى يك چنين مقصودى به كار بردند. واقعاً روزبه‌روزِ تاريخ انقلاب ما عبرت است؛ روزبه‌روزِ اين سالهاى پرتحرك وپرتلاش كه انقلاب اسلامى در ايران شروع شد، ميتواند به صورت يك نشانه‌اى، يكتابلوئى، در مقابل چشم ملتها قرار بگيرد و مايه‌ى عبرت باشد. آن همه توطئه، آن همهفشار به شكلهاى گوناگون و ايستادگى ملت ايران با رهبرى آن مرد عظيمى كه بلاشكلمعه‌اى و لمحه‌اى از انوار طيبه‌ى نبوتها در وجود او خداى متعال قرار داده بود. امام بزرگوار ما، اين مرد بزرگ، دنباله‌ى همان راه را، همان كيفيت را، همان حركت رابه كار گرفت، ملت ايران هم وفادارى نشان دادند، صدق نشان دادند، در صحنه ماندند،فشارها را تحمل كردند، عزم و اراده‌ى خودشان را فائق كردند بر توطئه‌ى دشمن. لذااينشجره‌ىطيبهماند، ريشه دواند، رشد كرد و ان‌شاءاللَّه روزبه‌روز بر رشد و بر استحكامو قوّت و قدرت اين بناى مستحكم افزوده خواهد شد. اينها همه از بركت اسلام است، همهاز بركت ولادت امروز است.

 ما مسلمانها براى اينكه راه هدايت را پيدا كنيم،كافى است شخصيت پيغمبر را بشناسيم. عقيده‌ى ما البته اين است كه همه‌ى بشريت ازوجود پيغمبر بايد استفاده كنند و ميكنند، اما اولى‌ به استفاده، ما امت اسلامىهستيم. اين موجود عظيم، داراى خُلُق عظيم، اين شخصيتى كه خداى متعال او را براىبزرگترين رسالت دوران تاريخ بشر تربيت كرد كه امام صادق (عليه‌السّلام) فرمود: «انّاللَّه عزّ و جلّ ادّب نبيّه فاحسن ادبه فلمّا اكمل له الادب قال انّك لعلى خلقعظيم ثمّ فوّض اليه امر الدّين و العباد ليسوس عباده»؛ خداى متعال اين شخصيتعظيم را پروريد، تربيت كرد، رشد داد، همه‌ى لوازم يك كار عظيم تاريخى را در اينوجود مطهر و مقدس فراهم كرد، بعد اين بار سنگين را بر دوش او گذاشت؛ اين بار سنگينرسالت تاريخى را. لذا امروز كه روز هفده ربيع‌الاول است، روز ولادت نبى مكرم است،شايد بتوان گفت بزرگترين عيد بشريت در طول تاريخ انسانى است كه يك چنين انسان عظيمىرا خداى متعال هديه كرد به بشر، به تاريخ بشر؛ و اين بزرگوار هم به لوازم اين كارقيام كرد.

 امروز ما مسلمانها بر روى شخصيت پيغمبر اكرم اگر تمركز كنيم، دقتكنيم، بخواهيم درس بگيريم، براى دين و دنياى ما كافى است. براى بازگشت عزت ما نگاهكردن به اين وجود و ياد گرفتن از او و درس گرفتن از او كافى است. مظهر علم بود،مظهر امانت بود، مظهر اخلاق بود، مظهر عدالت بود. بشر به چى احتياج دارد؟ نيازهاىبشرى همينهاست. اينها نيازهايى است كه در طول تاريخ بشر تغيير پيدا نكرده است. اينهمه تحولات و تطورات در زندگى انسانها از اوّلى كه بشر به وجود آمد تا امروز - كهاوضاع و احوال زندگى را، تشكيلات زندگى را دستخوش تغييرات گوناگونى كرده است- خواسته‌هاى اصلى بشر تغيير پيدا نكرده است. از اول تا امروز بشر به دنبال امنيت وآرامش بوده است، به دنبال عدالت بوده است، به دنبال اخلاق نيك بوده است، به دنبالارتباط مستحكم با مبدأ آفرينش بوده است. اينها خواسته‌هاى اصلى بشريت است كه ازفطرت انسان بر ميخيزد. مظهر همه‌ى اينها پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و اله وسلّم) است. ما امت اسلامى امروز احتياج داريم، به همه‌ى اين خصوصيات احتياج داريم. امت اسلامى امروز به پيشرفت علمى نياز دارد، به ثقه و اطمينان به خداى متعال نيازدارد، به روابط سالم و اخلاق حسنه در ميان خودمان احتياج داريم، بايد با همبرادرانه رفتار كنيم، بايد با هم با گذشت رفتار كنيم، بايد نسبت به يكديگر حلمداشته باشيم، بايد با اغماض برخورد كنيم. مظهر همه‌ى اين خصوصيات پيغمبر اكرم است. علم او، حلم او، اغماض او، رحمت او و تودّد او با ضعفا، عدالت او نسبت به همه‌ىآحاد جامعه، مظهر اينها پيغمبر است. درس بگيريم از پيغمبر؛ به اينها احتياج داريمما. امروز ما احتياج داريم به اطمينان به خداى متعال، وثوق به خدا، اطمينان بهوعده‌هاى الهى. خداى متعال به ما وعده كرده است؛فرمودهاست اگر مجاهدت كنيد، اگر تلاش كنيد، خداى متعال شما را به مقصود ميرساندو شمادر سايه‌ى ايستادگى، به اهداف خود دست پيدا ميكنيد. در مقابل شهوات دنيائى احساسضعف و زبونى نكنيم؛ در مقابل مال، در مقابل مقام، در مقابل وسوسه‌هاى گوناگوننفسانى احساس ضعف نكنيم؛ ايستادگى كنيم. اينهاست آن چيزى كه بشريت را به اوج كمالميرساند، يك ملت را عزت ميبخشد، يك جامعه را به خوشبختى و سعادت واقعى ميرساند. بهاينها ما احتياج داريم؛ مظهر همه‌ى اينها پيغمبر ماست.

 اين زندگى نبى مكرماست، آن دوران كودكى‌اش است، آن دوران جوانى‌اش است، قبل از بعثت. امانت او به جورىاست كه همه‌ى قريش و همه‌ى عربى كه او را ميشناختند، به او لقب «امين» دادند. انصافاو نسبت به افراد و نگاه عادلانه‌ى او نسبت به افراد جورى است كه وقتى ميخواهندحجرالاسود را به جاى خود نصب كنند، و طوائف عرب، قبائل عرب با هم مناقشه دارند،نزاع دارند، او را به عنوان حَكم قرار ميدهند؛ در حالى كه يك جوانى است. ايننشان‌دهنده‌ى نگاه منصفانه‌ى او به همه است كه همه اين را ميدانستند. او را صادقميدانستند، او را امين ميدانستند. اين دوران جوانى‌اش است. بعد هم دوران بعثت؛ آناز خودگذشتگى، آن مجاهدت، آن ايستادگى. همه‌ى بشرِ آن روز كه با او مواجه بودند ودر مقابل او بودند، نقطه‌ى مقابل او حركت ميكردند و ضديت با او ميكردند. اين همهفشار، اين سيزده سالِ مكه، چه سالهاى سختى بود؛ پيغمبر ايستاد و ايستادن اومسلمانهاى مقاوم و مستحكمى به وجود آورد كه هيچ فشارى روى آنها اثر نميكرد. اينهادرس است براى ما. بعد هم جامعه‌ى مدنى را تشكيل داد، ده سال بيشتر هم حكومت نكرد. اما پى‌ريزى يك بنائى را كرد كه در طول قرنهاى متمادى، قله‌ى بشريت در علم، درتمدن، در پيشرفت معنوى، در پيشرفت اخلاقى، در ثروت، همين جامعه بود؛ جامعه‌اى كهپيغمبر طراحى كرده بود و او پى‌ريزى كرده بود.

 خب، مسلمانها بعد از اوسستى‌هائى به‌خرج دادند، ضربه زدند؛ ما مسلمانها به دست خودمان خودمان را عقبانداختيم. حالا هم به دست خودمان باز دنبال او حركت كنيم، پيش برويم. امروز امتاسلامى احتياج به اتحاد دارد، احتياج به تراحم دارد، احتياج به تعارف دارد. امروزبا اين قيامهائى كه در دنياى اسلام و در جهان عرب به وجود آمده است، اين بيدارىملتها، اين حضور ملتها در صحنه، اين عقب‌نشينى‌هاى پى‌درپى آمريكا و دستگاه‌هاىاستكبارى، اين ضعف روزافزون رژيم صهيونيستى، اينها براى ما مسلمانها فرصت است؛ براىامت اسلامى فرصت است. به خودمان بيائيم، درس بگيريم و شكى نيست كه ان‌شاءاللَّه باهمت امت اسلامى و بزرگان، روشنفكران، نخبگان علمى، سياسى، دينى، اين حركت ادامهپيدا خواهد كرد و دنياى اسلام روزِ عزت خود را ان‌شاءاللَّه بار ديگر خواهدديد.

 از خداوند متعال مسئلت ميكنيم كه اين حادثه را، اين روز را هرچهنزديكتر كند و به همه‌ى ما توفيق بدهد كه در اين حركت سهيم و شريكباشيم.

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.