این مطلب ۳۰ بار خوانده شده

بيانات در دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر كشور

پروردگارا! ما را لايق ايننعمتهاى بزرگ قرار بده؛ ما را شاكر اين نعمتهاى بزرگ قرار بده. پروردگارا! دلهاى مارا به نور محبت و معرفتِ خودت و اوليائت منور بگردان؛ دعاى بقيّةالله (ارواحنافداه) را شامل حال ما بفرما.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌

الحمد لله ربّالعالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا محمّد و ءاله الطّاهرين‌ سيّما بقيّةاللهفى الأرضين‌.

خداوند متعال را سپاسگزارم براى توفيق حضور در اين ديدارباشكوه و بسيار خوب. از برادران و خواهرانى كه در اطراف ميدان ايستاده‌اند، خواهشميكنم بنشينند تا بتوانيم بحث كنيم.

 امروز مقارن با اول محرم است. تناسبىهست ميان هويت و حقيقت بسيج با هويت محرم وعاشورا. بسيجافتخار دارد كه پيرو مكتب عاشوراست. البته عاشورا اوج فداكارى و ايثار است. همه‌ىتاريخ، همه‌ى عالم، مسئله‌ى عاشورا و حسين‌بن‌على (عليه‌السّلام) و اصحاب وفادار اورا با اين خصوصيت شناخته‌اند؛ فداكارى، ايثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهى؛ليكن مسئله‌ى عاشورا فقط اين نيست. بله، برجسته‌ترين و نمايانترين خصوصيت عاشورا،همين فداكارى و شهادت است؛ ولى در ماجراى عاشورا حقايق ديگرى هم وجود دارد. از آغازحركت از مدينه، بذر معرفت پاشيده شد - اين يكى از خصوصيات حادثه‌ى عاشوراست - بذربصيرت پاشيده شد. اگر مردمى، امتى ازبصيرتبرخوردارنباشند، حقايق گوناگون، كار آنها را اصلاح نخواهد كرد؛ گره از مشكلات آنها گشودهنخواهد شد. بنابراين اخلاص، موقع‌شناسى، پاشيدن بذر يك حركت فزاينده‌ى تاريخى، ازخصوصيات مهم عاشوراست. ماجرا فقط در ظهر عاشورا تمام نشد؛ در واقع از ظهر عاشورا يكجريانى در تاريخ شروع شد، كه همچنان رو به افزايش و گسترش است. بعد از اين هم همينخواهد بود. امام حسين (عليه‌السّلام) براى اعلاى كلمه‌ى حق و براى نجات خلق، همه‌ىداشته‌هاى خود را به ميدان آورد. اين برخى از خصوصياتى است كه انسان به طور كلى درماجراى عاشورا ميتواند ببيند و نشان بدهد.

 بسيج، همين راهاست؛ همين حركت است؛ همين هدفهاست؛ همين ابزارها و وسيله‌هاست. بسيج، جمع فداكارىاز مردمند، براى مردم؛ تشكيل يك مجموعه‌اى در حركت عظيم يك ملت مجاهد. حضور دردفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگى، حضور در سياست، در فرهنگ، در كمكبه مستضعفان، در كمك به درماندگان، در توليد، در فناورى، در پيشبرد مسائل گوناگونكشور، در ورزش، در درخششهاى بين‌المللى، در هر كار خير؛ اين حركت بسيج است؛ حركتىمردمى، براى مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه‌ى قشرها، زنان، مردان، جوانان،پيران، نوجوانان، از اصناف گوناگون؛ يعنى تشكيل يك مجموعه‌ى حزب‌اللهواقعى.

 بسيج سياسى است، اما سياست‌زده نيست، سياسى‌كار نيست، جناحى نيست؛بسيج مجاهد است، اما بى‌انضباط نيست، افراطى نيست؛ بسيج عميقاً متدين و متعبد است،اما متحجر نيست، خرافى نيست؛ بسيج بابصيرت است، اما ازخودراضى نيست؛ بسيج اهل جذباست - گفته‌ايمجذب حداكثرى- اما اهل تسامح در اصول نيست؛ بسيج غيور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسيج طرفدار علماست، اما علم‌زده نيست؛ بسيج متخلق بهاخلاق اسلامىاست، اما رياكار نيست؛ بسيج در كار آبادكردن دنياست، اما خود اهل دنيا نيست. اين شديك فرهنگ.

 فرهنگ بسيجى يعنى آن مجموعه‌ى معرفتها و روشها و منشهائى كهميتواند مجموعه‌هاى عظيمى را در ملت به وجود بياورد كه تضمين‌كننده‌ى حركت مستقيم وپايدار اسلامى آن ملت باشند. اين يك تفكر است؛ در ذهن هم نيست، در خارج و در عينيتوجود دارد. حركت بسيجى، سرنوشت ايران را، بلكه سرنوشت فراتر از ايران را تغيير داد،تعيين كرد. از روز اول، بسيجيان امام ما در ميدانهاى گوناگون انقلاب تا پيروزىانقلاب و تا پس از انقلاب حركتى كردند كه ماندگار شد،الگو شد، يادگار ملت ايران درعرصه‌ى تاريخ شد. امروز جوانان نيويورك و كاليفرنيا هم شعارهاى مردم مصر و تونس راتكرار ميكنند، از آنها الهام ميگيرند؛ انكار هم نميكنند. جوانان مصر و تونس هم ازحزب‌الله و حماس و جهاد اسلامى الهام گرفته‌اند و فرا گرفته‌اند و پنهان نكردند. ومعلم اول در عصر جديد، بسيجىِ امام بزرگوار ما بود؛ كه همه از بسيجىِ امام بزرگوارفراگرفتند و از جانبازان و سربازان و فداكاران اين انقلاب ياد گرفتند كه چگونهميتوان اسطوره‌هاى قدرت مادى را شكست، چگونه ميتوان به نام خدا بتها را شكست، چگونهميتوان ايستاد، چگونه ميتوان مقاومت كرد.

 اينها حقايقى است كه امروز وجودبسيج، عينيت بسيج، حركت بسيج، هدفهاى بسيج، ما را به اين حقايق آشنا ميكند. انقلاباسلامى و ملت انقلابى با يك چنين فرهنگى، با يك چنين آموزه‌هائى، با يك چنينروحيه‌اى، توانست بسيارى از ناممكنها را ممكن كند، محقق كند؛ و اين حركت ادامهخواهد داشت. دشمنىِ دشمنان نميتواند تأثيرى بگذارد. البته دشمن، دشمنى ميكند - دراين ترديدى نبايد داشت، انتظارى هم جز اين از دشمن نبايد داشت - منتها ما وقتى حركتعظيم ملت ايران را از آغاز اين انقلاب، اين حركت، اين نهضت عمومى تا امروز مشاهدهميكنيم، مى‌بينيم يك خط سير مشخصى دارد. ملت ايران به سمت پيش حركت ميكند، به سمتاوج حركت ميكند، در ميدانهاى گوناگون بر چالشهاى گوناگون غلبه پيدا ميكند؛ و دشمناندر همين مقابله و مواجهه عقب‌نشينى ميكنند، كوتاه مى‌آيند؛ ناچارند. با اين حركت،سرنوشت ملت ايران، پيروزىِ قطعى است.

 امروز در سرتاسر منطقه‌ى اسلامى ومنطقه‌ى عربى، حركتهاى اسلامى و جوششهاى اسلامى مشاهده ميشود؛ اين همان چيزى است كهسى سال كسانى كه با حقيقت انقلاب آشنا بودند، انتظارش را داشتند و دشمنان انقلاب سىسال از تصور چنين چيزى به خود ميلرزيدند؛ واهمه و وحشت حوادثى را داشتند كه امروزاتفاق افتاده است. طراحان توطئه‌هاى عليه انقلاب اسلامى پيش‌بينى ميكردند كه يكچنين حوادثى پيش خواهد آمد؛ و پيش آمد، و اين پيش خواهد رفت و متوقف نخواهدشد.

 امروز ملتهاى مسلمان در منطقه‌ى عربى سر بلند كرده‌اند، آگاه شده‌اند،بيدار شده‌اند. دشمنان نميتوانند آنها را سركوب كنند و نميتوانند راه را منحرفكنند. حركت به جريان افتاده است و وضع دنيا را تحت تأثير قرار داده است. همينحركتهائى كه امروز شما در دنياى غرب، در آمريكا و در اروپا مشاهده ميكنيد، نشاندهنده‌ى تغييرات عظيمى است كه آينده‌ى دنيا شاهد اين تغييرات خواهد بود.

 مااز عكس‌العمل دشمنان تعجب نميكنيم؛ از تهديدهائى كه ميشود، از تحريمى كه ميكنند، ازآنچه كه كشورهاى استكبارى در اين دوره در مواجهه‌ى با نظام جمهورى اسلامى انجامميدهند، تعجب نميكنيم. آنها ميدانند كه كانون اين حركت، جمهورى اسلامى بود وايستادگى ملت ايران است كه توانسته است اين روحيه را در منطقه بگستراند كه ميشود درمقابل هيمنه‌ى استكبار ايستاد. استكبار پيشرفت كار خودش را همواره از راه مرعوبكردنها - ملتها را مرعوب ميكردند، سران كشورها را مرعوب ميكردند - پيش برده است. وقتى اين پرده‌ى رعب بشكند، وقتى ملتها بدانند كه اين هيمنه، هيمنه‌ى حقيقى و واقعىنيست و صورى و ظاهرى است، اين سلاح از دست استكبار گرفته خواهد شد. و امروز اينجورشده است. لذا خشمگينند، عصبانى‌اند، روى جمهورى اسلامى فشار واردميكنند.

 البته اين كه جمهورى اسلامى را متهم كنند كه اين حركات را راهانداخته، غلط است؛ اين يك تهمت بيجا و بيموردى است؛ احتياجى به اين كار نيست. نظاماسلامى با بقاء خود، با ايستادگى خود، با صدق خود در اين راه - كه ملت ايران نشانداد در اين راه صادق است - الهام‌بخش بوده است و اين الهام‌بخشى وجود دارد. ملتهابيدار شده‌اند و راه خود را پيدا كرده‌اند. دشمنان هم دشمنى ميكنند. البته ايندشمنى‌ها چالشهائى را ايجاد ميكند. ملت ايران به مواجهه‌ى با اين چالشها عادت كردهاست و ما ان‌شاءالله بر همه‌ى چالشهائى كه دشمنان به وجود مى‌آورند، غلبه خواهيمكرد و پيروز خواهيم شد و خداى متعال براى ملت ايران و در نهايت براى امت اسلامى واستقرار حقايق نورانى اسلام در عالم، اين پيروزى را مقدر فرمودهاست.

 اميدواريم خداوند متعال توفيق تداوم در اين راه را به همه‌ى ملت عزيزما، به جوانان عزيز بسيجى ما، به همه‌ى جوانان اين كشور و به مسئولان مرحمت كند. همه بدانند كه در اين زمينه‌ها مسئولند؛ هم مسئولان كشور، هم قشرهاى گوناگون. مردمدر ميدان حاضرند. آمادگى مردم در قضاياى گوناگون، آمادگى كامل است. مسئولان هم بايدقدر اين ملت را و اين آمادگى را بدانند و وظائف خود را، كارهائى را كه بر دوشآنهاست، به بهترين وجهى در قواى سه‌گانه انجام بدهند و ملت با انسجام پيشبرود.

 اين حركتهاى اسلامى در اطراف دنياى اسلام هم بلاشك حركتهاى ماندگارىاست، حركتهاى پيشرونده‌اى است. ملتها يكى پس از ديگرى بيدار ميشوند. دست‌نشاندگاناستكبار، يكى پس از ديگرى از عرصه و صحنه خارج خواهند شد و ان‌شاءالله روزبه‌روزشوكت اسلام و اقتدار اسلام بيشتر خواهد شد.

 پروردگارا! ما را لايق ايننعمتهاى بزرگ قرار بده؛ ما را شاكر اين نعمتهاى بزرگ قرار بده. پروردگارا! دلهاى مارا به نور محبت و معرفتِ خودت و اوليائت منور بگردان؛ دعاى بقيّةالله (ارواحنافداه) را شامل حال ما بفرما.

والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته‌

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.