این مطلب ۹ بار خوانده شده

بوسه هاي ده باره امام خامنه اي بر صورت جانبازان نشان از جايگاه رفيع ايثارگران دارد

بوسه هاي ده باره امام خامنه اي بر صورت جانبازان نشان از جايگاه رفيع ايثارگران دارد