این مطلب ۷۴ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم

این مطلب ۱۰۹ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش پنجم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش پنجم

این مطلب ۱۲۳ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش چهارم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش چهارم

این مطلب ۱۱۰ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش سوم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش سوم