این مطلب ۶۶ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم

این مطلب ۹۸ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش پنجم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش پنجم

این مطلب ۱۱۳ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش چهارم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش چهارم

این مطلب ۱۰۸ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش سوم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش سوم