پیرو هوای نفس از حیوان فاقد سرمایه عقلی و دلیل نقلی پست‌تر است

آیت الله جوادی آملی:
حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: «ظل» به سایه ای که تازه به وجود آمده می گویند و «فیء» سایه در حال زوال مثل سایه بعد از ظهر

بسیج پیشکسوتان: حضرت آیت الله جوادی آملی امروز در جمع علما و روحانیون حوزه علمیه به ادامه تفسیر سوره مبارکه فرقان در مسجد اعظم قم پرداخت.

این استاد تفسیر حوزه علمیه با اشاره به آیه شریفه «أم تحسب أن أکثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم إلا کالأنعام بل هم أضل سبیلا» گفت: عقل پشتوانه سمع است و پشتوانه حجت بودن پیامبر صلی الله علیه و آله، دلیل عقل است پس پشتوانه نقل، عقل است.

وی ادامه داد: حیوان سرمایه عقلی و دلیل نقلی ندارد. به همین دلیل کسانی که از هوا و هوس خود پیروی می کنند از حیوانات خیلی پست ترند.

این استاد عالی حوزه علمیه قم با اشاره به آیه شریفه «الم تر الى ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا» گفت: خدای متعال در این آیه شریفه اصل وجود سایه را به شمس نسبت داده است نه حرکت سایه را، چرا که عقیده بطلمیوس که زمین را محور حرکت خورشید می دانست باطل است و خورشید به دور زمین نمی گردد بلکه این زمین است که به دور خورشید گشته و باعث حرکت سایه ها می شود.

وی ادامه داد: با این که خورشید حرکتی به دور زمین ندارد، در همه جای جهان می گویند خورشید طلوع کرد یا می‌گویند خورشید غروب کرد. این زبان محاوره است و ایرادی هم ندارد اما در زبان علمی این سخن گفته نمی شود. سخن حضرت ابراهیم علیه السلام هم که به نمرود فرمود «خدای من خورشید را از مشرق می آورد و تو اگر می توانی آن را از مغرب بیاور» از همین مقوله است.

حضرت آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: آن ها که از سایه به خورشید پی می برند مثل کسانی هستند که از مخلوق به خالق پی می برند، ولی آن کسی که دقیق‌تر است از خالق به مخلوق پی می‌برد مثل کسی که از شمس به سایه پی می‌برد و به فرموده قرآن، شمس دلیل سایه است.

حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: «ظل» به سایه ای که تازه به وجود آمده می گویند و «فیء» سایه‌ای در حال زوال مثل سایه بعد از ظهر است که زود از بین می‌رود. این که در روایات از دنیا به فیء تعبیر شده به خاطر این است که دنیا هم مثل سایه خیلی زود گذر است و حتی از آن تعبیر به ظل هم نشده است.

این استاد عالی حوزه علمیه قم با اشاره به آیه شریفه «ثم قبضناه إلینا قبضا یسیرا/ سپس سایه را به سوی خود جمع کردیم» خاطر نشان کرد: از تعبیر «قبضناه إلینا» معلوم می شود که چیزی در این دنیا معدوم نمی شود، بلکه به اصل خود باز می گردد. همانطور که بر چیدن بساط سایه برای خدای متعال آسان است، مشکل‌ترین کار هم که جریان قیامت کبری است که کل جهان را بر هم می‌زند، برای خدای متعال آسان است زیرا او با اراده اش این کارها را انجام می دهد./

منبع: رسا