شنبه 26 بهمن 1398 | 11:51
مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب
مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت مسابقه ای از بیانیه گام دوم انقلاب برگزار کرد.
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تأسیس بسیج مستضعفین توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی، سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت مسابقه ای  از بیانیه گام دوم انقلاب  برگزار  کرد. عزیزان پاسخ های خود را می توان به ایمیل: bpsb93@shmail.ir  تا تاریخ 30 بهمن 1398 ارسال نمایید.   دانلود بیانیه گام دوم انقلاب     سؤالات مسابقه فرهنگی  -  «بیانیه گام دوم انقلاب» 1- کدام گزینه در مورد انقلاب اسلامی ایران صحیح می باشد ؟ الف) مردم ایران تنها ملت زیر ستمی بودند که انقلاب نمودند ب) مردم ایران تنها ملتی هستند که انقلاب آنها باعث تغییر حکومت شده است ج) انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که یک چله را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده است د) هیچ کدام از موارد 2- در بیانیه گام دوم انقلاب، ورود به دومین مرحله ی کدام گزینه زیر اعلام شده است  ؟ الف) خودسازی ب) جامعه پردازی ج) تمدن سازی د) همه موارد 3- در بیانیه گام دوم انقلاب، فرایند چهل سال دوم انقلاب اسلامی با چه ویژگی ای قید شده است ؟ الف) فرایند بزرگ و ایرانی ب) فرایند بزرگ و اسلامی ج) فرایند بزرگ و منطقه ای د) فرایند بزرگ و جهانی 4- کدام گزینه در مورد انقلاب اسلامی ایران صحیح می باشد ؟ الف) انقلاب اسلامی ایران آغازگر عصر جدید عالم بود ب) در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دو کانون اصلی دشمنی وجود داشت ج) در زمان حاضر از دو کانون اصلی، دشمنی یکی نابود شده است و دیگری نزدیک به احتضار است د) همه موارد 5- مطابق بیانیه گام دوم انقلاب، شعارهای انقلاب اسلامی چه ویژگی ای دارند؟ الف) شعارهایی ایرانی – اسلامی ب) شعارهایی فطری و جهانی ج) شعارهایی با طول عمر مفید د) شعارهایی مربوط به یک نسل و یک جامعه 6- مطابق بیانیه گام دوم انقلاب، کدام گزینه به عنوان شعارهای جهانی انقلاب اسلامی ذکر شده اند ؟ الف) آزادی و عدالت ب) اخلاق، معنویت،برادری ج) استقلال،عزت،عقلانیت د) همه موارد صحیح است       7- هرگاه در میان مردم دل زدگی از ارزشهای دینی پیش آمده است، این دل زدگی ناشی از چیست ؟ الف) روی گردانی مسئولان از ارزش های دینی ب) ناکارآمدی ارزش های دینی ج) روی گردانی مردم از ارزش های دینی د) پایبندی به ارزشهای دینی و کوشش برای تحقق آنها 8- کدام یک از موارد زیر جزو دو قطبی های مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب می باشد؟ الف) دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نبودن ب) حساسیت مثبت نشان دادن به نقدها؛ اما فاصله نگرفتن از ارزش ها ج) متحجر و فاقد احساس و درک نبودن نسبت به پدیده ها و موقعیت های نو؛ اما به شدت حساس بودن در برابر اصول خود و مرزبندی با رقیبان و دشمنان د) همه موارد صحیح است 9- تعبیر مطرح شده مبنی بر ترکیب انقلاب ( که مستلزم جوشش انقلابی است ) و نظام سازی ( که مستلزم نظم سیاسی و اجتماعی است ) کدام گزینه است ؟ الف) نظریه نهضت و نهاد ب) نظریه نظام انقلابی ج) نظریه پویایی و ایستایی د) انقلاب و نظام دو تعبیر متضاد بوده و جمع کردن آنها ممکن نمی باشد 10- کدام گزینه در خصوص انقلاب اسلامی ایران صحیح نیست ؟ الف) در هیچ معرکه ای گلوله اول را شلیک نکرده است ب) فقط دارای دامنه عمل در قبال مظلومان منطقه است ج) نه بیرحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مردد بوده است د) صداقت و صراحت و اقتدار مایه سربلندی ایران و ایرانی است 11- آرمان بزرگ انقلاب اسلامی چیست؟ الف) جامعه سازی ب)شکست آمریکای جهانخوار ج) ایجاد تمدن اسلامی د) سربلندی ایران و ایرانی 12- غفلت از راهبرد  « شناخت گذشته و درس گرفتن از تجربه ها » چه نتیجه ای خواهد داشت ؟ الف) دروغها به جای حقیقت خواهند نشست ب) آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهند گرفت ج) باعث می شود حقیقت را از دشمن بشنویم د) گزینه الف و ب صحیح است     13-رژیم طاغوت چندمین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه_ و نه به زور شمشیر خود– بر سر کار آمده بود؟ الف) اولین ب) دومین ج) سومین د) چهارمین 14- به چه دلیل، بیانیه اعلام می دارد که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن نقطه ی صفر آغاز شد ؟ الف) نتایج عملکرد رژیم طاغوت ب) عدم وجود تجربه پیشین و راه طی شده در مقابل انقلابیون ج) پیشرفت های ابتدایی حاصل شده د علم و فناوری و سیاست و معرفت د) گزینه الف و ب صحیح است 15- نخستین درخشش انقلاب چه بود؟ الف) پیشرفت خیره کننده در علم و فناوری ب) دستاوردهای سیاسی ج) ترکیب جمهوریت و اسلامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن د) همه موارد صحیح است 16- پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان چه بود ؟ الف) تشکیل جهان سه قطبی ب) تشکیل تقابل دو گانه ی جدید  « ایران و آمریکا » ج) تشکیل تقابل دو گانه ی جدید  « اسلام و استکبار » د) تشکیل تقابل دو گانه ی جدید  « ایمان و کفر » 17- بعد از انقلاب اسلامی ایران، نگاه امیدوارانه کدام یک از گروه های زیر به ایران دوخته شد؟ الف) ملت های زیر ستم ب) جریان های آزادیخواه جهان ج) برخی دولتهای مایل به استقلال د) همه موارد صحیح است 18-عظمت پیشرفتهای چهل ساله انقلاب ملت ایران آنگاه بدرستی دیده می شود که این مدت با مدتهای مشابه انقلاب های بزرگ دیده می شود. در متن بیانیه کدام انقلاب ها به عنوان مثال ذکر شده اند ؟ الف) فرانسه،اکتبر شوروی و انقلاب الجزایر ب) فرانسه،اکتبر شوروی و هند ج) چین، کوبا و فرانسه د)  انگلستان، اکتبر شوروی و فرانسه       19- چه عاملی ایران را به عزت و پیشرفت در همه ی عرصه ها رسانید ؟ الف) مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل « ما میتوانیم» ب) الگوبرداری از انقلاب های بزرگ جهان ج) روابط گسترده بین الملی د)تحریم ایران توسط دشمنان 20- کدام گام انقلاب، منشأ برکات بزرگی شد؟ الف) تبدیل رژیم سلطنت استبدادی به حکومت مردمی و مردم سالاری ب) ورود عنصر اراده ی ملی در کانون مدیریت کشور ج) میدان دار اصلی نمودن جوانان در حوادث و ورود آنها به عرصه مدیریت د) همه موارد صحیح است 21- کدام گزینه از برکات بزرگ هفت گانه انقلاب است؟ الف) ضمان ثبات و امنیت و تمامیت ارضی کشور- موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی،اقتصادی و عمرانی ب) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی – ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم ج) سنگین کردن کفه ی عدالت – افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی – ایستادگی در برابر مستکبران جهان د) همه موارد صحیح است 22- « برکات بزرگ انقلاب اسلامی» در گام اول انقلاب و « توصیه های اساسی» برای گام دوم انقلاب هر کدام در چند سرفصل بیان شده است ؟ الف) 6-7 ب) 7-6 ج) 7-7 د) 6-6 23- کدام گزینه زیر به عنوان طرح های بزرگ با رتبه های نخستین جهان،ذیل برکات انقلاب اسلامی ذکر نشده است؟ الف) چرخه سوخت هسته ای ب) سلول های بنیادی ج) طرح های عظیم نفتی د) فناوری نانو و زیست فناوری 24- در کدام مورد جایگاه مرجعیت را کسب نموده ایم؟ الف) صنعت مونتاژ ب) رشته های مهم و حساس پزشکی ج) صادرات غیرنفتی د) هیچکدام     25- ایران پیش از انقلاب در « تولید علم و فناوری» ، «صنعت» و در «علم» به ترتیب چه دستاوردی داشت؟ الف) پیشرو- مونتاژ- ترجمه ب) صفر- فناوری بومی-رتبه شانزدهم در تولید علم جهان ج) صفر- مونتاژ - ترجمه د) یازده برابر شتاب رشد علم در جهان-فناوری بومی-رتبه شانزدهم در تولید علم جهان 26- انقلاب اسلامی، کدام موضوعات را که پیش از انقلاب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد ؟ الف)مشارکت مردمی در مسایل سیاسی ب) موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فعالیتهای نیکوکاری ج) تولید علم و فناوری د) همه موارد صحیح است 27- انقلاب اسلامی، تحلیل سیاسی و فهم مسایل بین الملی را از انحصار کدام طبقه ی محدود بیرون آورده و برای عموم مردم ( حتی نوجوانان و نونهالان) روشن و قابل فهم ساخت ؟ الف) درباریان ب) سیاسیون ج) روشنفکران د) دانشجویان 28- رهبر معظم انقلاب نسبت به کارکرد کدام موضوع در کشور – علیرغم دستاوردهای بسیار زیاد آن در گام اول انقلاب و قابل مقایسه نبودن آن با دوره های پیشین – ابراز نارضایتی نموده اند؟ الف) تولید علم و فناوری ب) عدالت ج) ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم د) معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه 29- در بیانیه گام دوم به تبلیغات نارسای مسئولان در چه موضوعی اشاره گردیده است ؟   الف) رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه به دورترین مناطق کشور ب) افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه ج) مشارکت مردمی و مسابقه ی خدمت رسانی د) هیچکدام 30- در بیانیه گام دوم ، چشم امید برای اجرای عدالت به سمت چه کسانی دوخته شده است؟ الف) مسئولان ب) جوانان ج) آحاد مردم د) روشنفکران     31-چه عاملی عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه بیش از هر چیز رواج داد؟ الف) تبلیغات گسترده معنوی و اخلاقی ب) فعالیت روحانیون انقلابی ج) قوانین دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی د) رفتار و منش حضرت امام خمینی (ره) 32- کدام یک از برکات بزرگ انقلاب اسلامی با تعبیر « معجزه ای دیگر از انقلاب و نظام اسلامی » عنوان گردیده است؟ الف) به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی ب) سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی در کشور ج) افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه د) ایستادگی روز افزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان 33- کدام ویژگی به عنوان خصوصیت شناخته شده ی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرز و بوم بشمار میرفته است ؟ الف) تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقلاب و گردن برافراشته در مقابل دولتهای متکبر و مستکبر ب) معنویت و اخلاق ج) عدالت د) تولید علم و فناوری 34- کدام گزینه جزو محصول تلاش چهل ساله انقلاب اسلامی است ؟ الف) کشور و ملتی دارای منطق قوی در مسایل جهانی ب) کشور و ملتی دارای تاثیر اساسی در منطقه ج) کشور و ملت سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی د) همه موارد صحیح است 35- چه عاملی باعث شده است که دستاوردهای انقلاب بیشتر از مقدار فعلی نباشد ؟ الف) دشمنی های آمریکا ب) بی توجهی به شعارهای انقلاب ج) غفلت از جریان انقلابی د) گزینه ب و ج صحیح است 36- کدام گزینه امروز چالش و مشکل آمریکا و غرب با ایران نیست؟ الف) حضور ایران در مرزهای رژیم صهیونستی ب) خرید تسحیلات ابتدایی برای ایران ج) انتقال سلاح های پیشرفته ایرانی به نیروی مقاومت د) برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه ی غرب آسیا         37- محور تحقق نظام پیشرفته ی اسلامی کدام گروه هستند ؟ الف) جوانان ب) مسئولان ج) نونهالان د) همه موارد صحیح است 38- جهت تبدیل ایران به الگوی کامل نظام پیشرفته ی اسلامی، جوان ها در کدام میدان ها و یا عرصه ها باید شانه های خود را زیر بار مسئولیت دهند ؟ الف) در میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ب) میدانهای بین المللی ج) عرصه های دین و اخلاق و معنویت و عدالت د) همه موارد صحیح است 39- جوانان با چه نگاه و روحیه و همچنین چه عملی می توانند ایران را الگوی کامل نظام پیشرفته ی اسلام سازند ؟ الف) نگاه و روحیه فرهنگی و عمل جهادی ب) نگاه و روحیه سیاسی و عمل اخلاقی ج) نگاه و روحیه انقلابی و عمل جهادی د) هیچکدام 40- مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور، کدام گزینه است ؟ الف) ظرفیتهای کم نظیر طبیعی کشور ب) ظرفیت علمی و فرهنگی کشور ج) نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی د) همه موارد صحیح است      

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید) Answer this question to verify that you are not a spam robot.
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.